Κοινωνία Τελευταία Νέα

Βασίλης Χαραλαμπίδης: Οι ειδικοί σύμβουλοι των Δημάρχων και οι «επιλογές» τους

dhmotiko symboylio topeiroy (17) antipoliteysh

Η νέα δημοτική περίοδος άρχισε και οι νέες δημοτικές αρχές ήδη έχουν συγκροτήσει τις αρμόδιες επιτροπές, αντιδημάρχους κ.λ.π. που προβλέπονται από το νόμο. Πέραν αυτών, ο Ν. 3582/2007 προβλέπει τη σύσταση στους Δήμους ισάριθμων με τους Αντιδημάρχους θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. Παραθέτω απόσπασμα από το κείμενο του νόμου: Ν. 3584/2007

Άρθρο 163

Ειδικοί Σύμβουλοι-Επιστημονικοί Συνεργάτες-Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.

1.Συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. …. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.

2………………………..

3.Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού απαιτούνται:

α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρος του παρόντος,

β) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

γ) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας……

4. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ενεργείται, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, ο οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος….

5……………………

6. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου ή Συνδέσμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημηρχιακή Επιτροπή ή προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Ο ανωτέρω νόμος προβλέπει λοιπόν, την σύσταση θέσεων και πρόσληψη σε κάθε Δήμο Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία, προκειμένου να συμβουλεύουν ορθά και εμπεριστατωμένα τόσο τον Δήμαρχο, όσο και τους Δημοτικούς Συμβούλους. Αν πραγματικά ένας Δήμαρχος θέλει να αξιοποιήσει ορθά αυτό το «εργαλείο» που του παρέχει ο νόμος, δίδοντάς του μάλιστα το δικαίωμα της επιλογής, και προς όφελος της ανάπτυξης, της προόδου και της ευημερίας του Δήμου και κατ΄ επέκταση των δημοτών, θα πρέπει να κρίνει ορθά και αντικειμενικά αν ο υποψήφιος Ειδικός Σύμβουλος ή Συνεργάτης πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις που θέτει, ορθά, ο νόμος. Αν όμως «εκμεταλλευτεί» την διακριτική ευχέρεια επιλογής υποψηφίων, που επίσης του παρέχει ο νόμος, (ορθά ή όχι δεν είναι του παρόντος) και αποφασίσει με γνώμονα πέραν των κριτηρίων του νόμου, τότε χάνει ένα πολύτιμο «όργανο» που στις σημερινές δύσκολες συνθήκες εξεύρεσης των απαραίτητων και αναγκαίων οικονομικών πόρων δεν έχει την πολυτέλεια, αλλά ούτε και το δικαίωμα, να χάσει.

Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Κάθε αναγνώστης έχει γνώμη και κρίση. Αναμένουμε την «κρίση» των Δημάρχων.

Βασίλειος Χαραλαμπίδης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τοπείρου

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο